top of page
รูปโปร่งแสงเบิร์ด.png

การรับประกันคะแนน

หากผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกครั้ง แต่สอบได้คะแนนไม่ ถึง 750 คะแนน สามารถเรียนทวนซ้ำฟรีกี่รอบก็ได้ค่ะ 
 
 
ขั้นตอนการยื่นคะแนนเพื่อรับสิทธิ์เรียนทบทวน:
1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนครบทุกครั้งในคอร์สแรก

 

​​เหตุผล: เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกครั้ง เนื่องจากหากผู้เรียนขาดเรียนเพียงครั้งเดียว จะทำให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนเนื้อหาถึงประมาณ 3 บท

2. หากประสงค์เรียนทวนซ้ำ ให้ผู้เรียนนำผลคะแนนมายื่นก่อนบัตรนักเรียนหมดอายุ หากเลยกำหนด ทางโรงเรียนขออนุมานว่าผู้เรียนสละสิทธิ์การเรียนทบทวน

 

​​

3. ผู้เรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครเรียนทวนในหนังสือ 3 หน้าสุดท้ายได้อย่างละเอียด หรือสอบถามผ่าน LINE ID: @krubirdhome ได้เสมอค่ะ 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้เรียนทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียน KRUBIRD ENGLISH ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เรียนทุกท่านนะคะ 

bottom of page