top of page
รูปโปร่งแสงเบิร์ด.png
ผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 50% (10 จาก 20 ข้อ) ขึ้นไป แสดงว่ามีพื้นฐาน
 
เพียงพอในการเข้าติวคอร์ส KRUBIRD TOEIC ค่ะ

PRETEST

โทร: 092-446-2777
Line:@krubirdhome
bottom of page